MUZEUM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2 najdi na mapě >>

telefon: 224 923 619 pokladna: 974 824 855

Běžící výstavy

Pod ochranou křídel aneb Pomoc a bezpečí ze vzduchu
Bílý kruh bezpečí - 30 let pomáháme obětem
Nadace policistů a hasičů - pomáháme již 20 let
30 let v sedle
Tváře Evropy/Faces of Europe

Stálé expozice

Sto let bezpečnostních sborů

Dopravní hriště

Dětské dopravní hřiště je v provozu od dubna do října s ohledem na počasí.

více informací o provozu

Slavín

Databáze padlých

Muzeum
						Policie České republiky - areál Karlov, Praha 2-Nové Město -
						idatabaze.czMuzea
						- idatabaze.cz
Bezbariérový přístup

Badatelna

OTEVÍRACÍ DOBA BADATELNY:

Úterý a středa 10.00 - 12.00 h  13.00 - 15.00 h

 

INFORMACE PRO BADATELE A INFORMACE O ZÁPŮJČKÁCH

Mgr. Zdeněk Kopecký - tel: 974824845, kopecky@muzeumpolicie.cz

Zájemcům o bádání v našich fondech doporučujeme se předem telefonicky nebo emailem objednat.

 

B A D A T E L S KÝ    Ř Á D

Muzea Police České republiky

vydaný ve smyslu ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, účinného ode dne 12. 5. 2000 (dále jen „zákona“) a Metodického pokynu ministerstva kultury České republiky k zajišťování správy, evidence sbírek muzejní povahy v  muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými celky ( kraji, obcemi ) č.j.: 53/2001 ze dne 4. 1. 2001 ( dále jen „metodického pokynu“ ).

Čl. 1.

Úvodní ustanovení

Sbírkové předměty Muzea Police České republiky ( dále jen „muzea“) mohou zájemci  využívat pouze za podmínek stanovených v § 9 odst. 2, písm. f) a odst. 4 „zákona“ a čl. VII. odst. 1, „metodického pokynu“ a v souladu s tímto badatelským řádem.

Čl. 2.

Provozní podmínky

1)    Zájemce ( dále jen „badatel“ ) o využití sbírkových předmětů nebo jejich studium může používat služeb „muzea“ každé  úterý a středu od 10.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod., mimo dny volna stanovené státem a  dny uzavření „muzea“ z jiných důvodů.

2)    „Badatel“ , který má zájem  o  využití sbírkových předmětů nebo jejich studium, se objedná 5 pracovních dnů předem u odpovědného pracovníka „muzea“ a přesně specifikuje své požadavky na sbírkové předměty, které mu budou v uvedené lhůtě předloženy.

3)            Zkrátit tuto lhůtu může ve výjimečných případech pouze ředitelka „muzea“ nebo vedoucí správy sbírek.

4)            Během jednoho návštěvního dne se „badateli“ předloží sbírkové předměty v maximálním počtu 15-ti kusů fotografií nebo 5-ti kusů ostatních sbírkových předmětů ( knih, časopisů, novin, šanonů s  písemnostmi nebo trojrozměrných předmětů ). Na pracovním stole smí mít badatel ke studiu pouze jednu evidenční jednotku. Jedině při srovnávacím studiu smí mít se svolením pracovníka „muzea“ na pracovním stole dvě evidenční jednotky.

Čl. 3.

Nahlížení do sbírek

1)  „Badatel“ prokáže svou totožnost občanským průkazem, popřípadě průkazem jemu na roveň postaveným, jde-li o cizince platným cestovním dokladem a zapíše se při každé návštěvě do návštěvní knihy.

2)           „Badatel“ vyplní badatelský list viz Čl. 6 „Badatelského řádu“. Badatelský list vyplňuje rovněž na začátku každého kalendářního roku.

3)           Nahlížet do sbírek je dovoleno pouze v  badatelně „muzea“. Vstup do badatelny není dovolen osobám nesvéprávným, opilým, pod vlivem drog, ve znečištěném oděvu a osobám hrubě porušujícím hygienické zvyklosti. Přístup zvířat do badatelny není dovolen. Do prostor, v nichž jsou sbírky uloženy, nemá „badatel“ přístup.

4)            „Badatel“ odkládá při každé návštěvě plášť, aktovku, brašnu, jídlo, nápoje, tekutiny, nůžky, nože, nepovolené psací a kreslící potřeby apod. na místě k tomu určeném ( kancelář vedoucí sbírek ).

5)           V badatelně „muzea“ je nutné zachovávat klid, není v ní dovoleno kouřit, jíst a pít.

6)            Nezahájí-li badatel nahlížení do sbírkových předmětů do 14-ti dnů (10-ti pracovních dnů) od sjednaného dne předložení nebo přeruší-li nahlížení na dobu delší než 14 dnů ( 10 pracovních dnů ), „muzeum“ mu nadále sbírkové předměty v badatelně nevyhrazuje.

7)            Při nahlížení se „badatel“ řídí pokyny odpovědného pracovníka „muzea“. K úkolům tohoto pracovníka nepatří poskytovat „badateli“ pomoc při čtení textu, jeho překládání do jiných jazyků apod.

8)            „Badatel“ při nahlížení šetří co nejvíce předložené sbírkové předměty, a proto jich nesmí používat jako psací podložky, podtrhávat v nich, škrtat a do nich vpisovat, nebo z nich sám kopírovat (mapy, plány apod.).

9)            Pří pořizování výpisů a poznámek smí „badatel“ používat pouze obyčejné tužky střední tvrdosti. Přípustnost jiného psacího prostředku posoudí odpovědný pracovník „muzea“. Svoje výpisky a poznámky nesmí „badatel“ v badatelně zanechávat.

10)  „Badatel“ dále nesmí v  badatelně používat reprodukčních zařízení ( fotografické, filmové, kopírovací aj. přístroje). Použití psacích strojů, magnetofonů, počítačů a jiných zařízení usnadňujících dokumentaci a nahlížení může povolit ředitelka „muzea“ nebo vedoucí správy sbírek s přihlédnutím k zájmům „muzea“ a k provozním možnostem badatelny.

11)    Po každém nahlédnutí musí „badatel“ vrátit sbírkové předměty ve stavu, v jakém mu byly předloženy. O náhradě případně způsobené škody platí příslušné předpisy.

12)   „Badatel“ smí používat sbírkové předměty a informace získané jejich studiem jen k účelům uvedeným v badatelském listě. Ve svých vědeckých nebo jiných pracích je povinen uvést název „muzea“, využitých studijních souborů a signatury sbírkových předmětů (dále jen „bibliografické údaje“), z nichž čerpal.

13)   „Badatel“ je povinen oznámit „muzeu“, z jehož sbírkových předmětů čerpal, „bibliografické údaje“ o své práci. V případě jejího publikování je povinen „muzeu“ zaslat jeden její výtisk.

Čl. 4

Využívání muzejních pomůcek

„Badatel“ může využívat muzejních pomůcek jen za podmínek stanovených pro nahlížení do sbírkových předmětů. Popisy muzejních fondů a sbírek včetně údajů o jejich původcích obsažené v úvodech muzejních pomůcek jsou chráněny autorským právem.

Čl. 5

Pořizování výpisů, opisů a reprodukcí sbírkových předmětů

Žádostem o pořízení výpisů, opisů a reprodukcí sbírkových předmětů lze vyhovět jen v případech, kdy „badateli“ může být udělen souhlas k využití a nahlížení do sbírkových předmětů nebo mu toto nemůže být odepřeno.

Čl. 6

Evidence badatelů

Muzeum vede evidenci badatelů. Každý „Badatel“ je povinen vyplnit badatelský list, ve kterém prohlašuje, že je seznámen s tímto „Badatelským řádem“.

Muzeum se zároveň zavazuje, že data, uvedená v „Badatelském listu“ nesmí být bez souhlasu „badatele“ zveřejňována ani předána třetí osobě. Po uplynutí lhůty tří let jsou badatelské listy skratovány.

Čl. 7

Úhrada za služby badatelům

Zvláštní předpis ( ceník poskytovaných služeb ) stanoví, které služby poskytované badatelům při využívání sbírkových předmětů podléhají poplatkům. „Badatel“ může požádat o nahlédnutí do předpisu, podle nichž byla výše úhrady stanovena.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1)            Využíváním sbírkových předmětů nesmí být ohrožena bezpečnost státu nebo veřejná bezpečnost nebo právem chráněné zájmy osob.

2)            Poruší-li „badatel“ některou ze základních povinností uložených badatelským řádem, může mu být další využívání a nahlížení do sbírkových předmětů odepřeno, popřípadě udělený souhlas odvolán.

Praha 1. ledna 2013

PhDr. Marcela Machutová v.r.

ředitelka Muzea Policie České republiky